2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී වියට්නාම් ප්ලාස්ටික් ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ වෙල්ලෙප්ස් සමාගම.

2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී වියට්නාම් ප්ලාස්ටික් ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ වෙල්ලෙප්ස් සමාගම.

hrt (1) hrt (2)


තැපැල් කාලය: ජුලි -06-2020